·  TEL. 93 765 02 59 · EMAIL brianxa@brianxa.cat
 · 

Escola

Cooperativa de pares


L'escola Brianxa està gestionat per la Societat Cooperativa Catalana Limitada d'Ensenyament, fundada l'any 1993 i formada pels pares i mares dels alumnes.
La Cooperativa es regeix per uns Estatuts, els quals reflexen en l'article 8 del capítol II, el compromís de tots els socis al compliment de les quotes mensuals d'aportació a aquesta Cooperativa. 

El seu màxim òrgan és el Consell Rector, format per un mínim de set membres, escollits en Assemblea General de socis i que són els representants de tots els pares. Els objectius més importants de la Cooperativa són vetllar pel compliment de l'ideari, gestionar i administrar la cooperativa i tenir cura de proporcionar els mitjans i recursos necessaris per a poder desenvolupar la tasca docent i educativa al centre.

El cooperativistes estan convocats, com a mínim una vegada a l'any, en una ASSEMBLEA que és el principal òrgan de govern i d' expressió de la voluntat social de la Cooperativa per debatre i decidir sobre qualsevol matèria de la Cooperativa. A més d'examinar la gestió social, els comptes anuals i l'informe de gestió. És competència seva la modificació dels estatuts, dels reglaments de règim intern, l'aprovació d'aportacions econòmiques i de quotes, i en general tots aquells temes que li són atribuïts per la Llei de Cooperatives de Catalunya.