·  TEL. 93 765 02 59 · EMAIL brianxa@brianxa.cat
 · 

Etapes

PRIMĀRIA


DESCRIPCIÓ

L'Educació Primària és una etapa fonamental, obligatòria i privilegiada en la formació dels nens i de les nenes, que s'inicia en finalitzar l'educació infantil i continua en l'educació secundària obligatòria.

Les finalitats bàsiques d'aquesta etapa educativa són proporcionar a l'alumnat un marc d'aprenentatges que li permetin iniciar-se en l'adquisició de les competències bàsiques, tot enllaçant amb les capacitats iniciades a l'etapa d'educació infantil, i en l'aplicació dels instruments necessaris per adquirir nous aprenentatges. Aquesta etapa proporciona als infants una educació que els permet assegurar el seu desenvolupament personal i madurar les bases d'una formació basada en l'autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu, com ja s'havia iniciat en l'etapa anterior i que representen els estris necessaris per arribar a ser competent.

L'etapa d'educació Primària s'estructura en els següents cicles:

- Cicle Inicial (6-8 anys), Cicle Mitjà (8-10 anys) i Cicle Superior (10-12 anys).

 

MÈTODES PEDAGÒGICS

Considerem com a eix del procés educatiu les competències que l'alumnat necessitarà per desenvolupar les seves funcions en la societat, en la seva futura vida laboral, així com per resoldre problemes i situacions en què es trobarà al llarg de la seva vida.

Prendrem com a punt de partida, d'una banda, els coneixements que ja té l'alumnat i, d'una altra, fer referència a dubtes i problemes rellevants, i a situacions que tinguin, personalment i socialment, sentit per a qui aprèn. L'aprenentatge es definirà per la seva potencialitat per construir nous coneixements i d'altres recursos necessaris per actuar de manera reflexiva. Les diferents àrees de coneixement i experiència es desenvoluparan amb plantejaments globalitzadors i interdisciplinaris amb caràcter integrador.

Pretenem un enfoc metodològic integrador, en el qual es puguin utilitzar diferents mètodes en funció de les necessitats dels diferents moments de l'etapa; de les diferents àrees i situacions, de la diversitat de l'alumnat, dels diferents tipus d'agrupament, etc. Així doncs, les estratègies que es facin servir amb qualsevol grup, hauran de variar tant sovint com sigui possible, evitant la monotonia que genera la repetició excessiva de les mateixes tècniques o processos. Respectarem les fases d'ensenyament i d'aprenentatge: exploració d'idees pròpies, introducció de nous continguts, estructuració de coneixements i aplicació del coneixement.

Principis metodològics:

1.- Plantejament inclusiu, escola inclusiva.

2.- Prioritzar el treball cooperatiu, potenciar el treball en grup i interactuar entre els alumnes.

3.- Treball experimental tenint en compte l'interès dels alumnes.

4.- Enfoc globalitzador dels continguts de l'etapa, de manera que les activitats realitzades pels alumnes suposin una interrelació entre les distintes àrees.

5.- El mestre actuarà com a guia i orientador per facilitar els aprenentatges significatius als alumnes.

6.- La motivació dels alumnes en el procés d'ensenyament-aprenentatge es farà partint de situacions que provoquin el seu interès i mantinguin la seva atenció, bé perquè responen a les seves experiències i necessitats o bé pel seu significat lúdic i imaginari.

7.- La necessitat de garantir aprenentatges funcionals, assegurant la seva utilització per part de l'alumne quan ho necessiti, tant en l'aplicació pràctica del coneixement adquirit com en la seva utilització per poder portar a terme nous aprenentatges.

8.- Afavorir l'aprenentatge en grup per impulsar les relacions entre iguals, proporcionant pautes que permetin la seva confrontació i modificació dels punts de vista, coordinació d'interessos, presa de decisions col·lectives, ajuda mútua i superació de conflictes mitjançant el diàleg i la cooperació.

9.- L'ensenyament serà actiu, intentarem que l'alumne faci un aprenentatge autònom establint estratègies que el portin a una activitat en tots els aspectes manipulatius, motors i cognitius.

10.- Adequada selecció i seqüenciació dels continguts, de manera que es mantingui una harmonia entre els objectius i els mitjans que s'utilitzen per aconseguir-los.

11.- Es tindrà en compte la diversitat de l'alumnat, atenent a les peculiaritats de cada grup, a les característiques dels diferents nens i nenes, al diferent ritme de treball...

12.- Adequar l'utilització de diferents recursos (materials manipulables, textos, audiovisuals...) als objectius que perseguim.

13.- L'avaluació servirà com a punt de referència per l'actuació pedagògica amb el fi d'adequar el procés d'ensenyament al progrés real dels alumnes.

 

 

EN QUÈ INCIDIM...

- Desdoblaments i grups flexibles en diferents matèries (català, matemàtiques, castellà, anglès...)

- El treball de projectes: "Padrins de lectura", "L'hort escolar", "Teatre", "Cantània", "Divermates", "Jocs de taula", "Efecte Newton"...

- El projecte comú de centre amb un eix temàtic.

- Treball desdoblat a l'aula de ciències.

- Robòtica a tota la Primària.

- Utilització de Chromebooks i Google Apps for Education (Gmail, Drive...) des de 1r de Primària.

- Celebració a l'escola de les festes tradicionals que es marquen dins el calendari escolar (Castanyada, Santa Cecília, Nadal, La Pau, Carnestoltes, Sant Jordi...), moltes d'elles obertes a les famílies.

- Coordinació amb la família del seguiment de l'alumne (reunions, informes, agenda).

- Departament d'orientació psicopedagògica.

- Auxiliar de conversa en anglès i gairebé totes les hores d'anglès desdoblades.

- Utilització de la plataforma CLICKEDU.

       

 

HORARIS

PRIMÀRIA (de 9 a 13 i de 15 a 17 hores).