·  TEL. 93 765 02 59 · EMAIL brianxa@brianxa.cat
 · 

Etapes

SECUNDĀRIA


DESCRIPCIÓ

L'Educació Secundària Obligatòria (ESO) és el període del sistema educatiu de l'Estat espanyol que es correspon amb l'educació secundària. Comprèn 4 cursos, que abasten des dels dotze als setze anys si no hi ha repeticions. És la continuació de l'educació primària i l'última de les etapes d'educació obligatòria. 

És una etapa terminal per a determinats estudiants i per a altres és propedèutica (permet continuar estudis) ja que el títol de l'ESO permet accedir al Batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà. Per als alumnes que no la superen existeixen els PFI.

 

MÈTODES PEDAGÒGICS

Els mètodes pedagògics que apliquem a l'ESO han de conduir a:

- l'escolarització inclusiva de tot l'alumnat i les seves famílies, atenent-ne les necessitats educatives i prioritzant-ne la participació, sense deixar de banda que cada estudiant tingui un seguiment individualitzat.

- l'assoliment de les competències bàsiques i dels continguts, tot potenciant l'aprenentatge de les llengües estrangeres i les TIC a l'aula, i integrant continguts vinculats amb la coeducació, la ciutadania, la convivència, l'educació ambiental, la salut, la comunicació audiovisual, l'accés a la informació i el gust per la lectura, i

- la coordinació entre el professorat, tant entre el de primària i el de secundària com el de les diferents àrees de secundària, per tal d'afavorir la coherència i la millora del procés educatiu.

Els mètodes pedagògics que l'escola Brianxa aplica són funció del contingut de la matèria, la tipologia de l'alumnat i el professor. Comprenen mètodes de treball en grup i de treball individual, tant a l'aula com a casa, utilitzant quan s'escau les eines TIC disponibles, mètodes per incentivar la lectura tant individual com en grup a totes les matèries (consultar el document PL del nostre centre), mètodes on es valora l'esforç de cada alumne i mètodes basats en un treball en projectes, entre altres estratègies pedagògiques.

L'escola Brianxa porta a terme multitud d'activitats que incideixen en els mètodes pedagògics. Aquestes activitats comporten adaptacions organitzatives, curriculars o metodològiques, o formen part de projectes inter- i transdisciplinaris, o són activitats conjunturals, com ara participació en concursos, tallers, piscina, competicions esportives...

Al finalitzar l'etapa de Secundària, els alumnes per acomiadar la seva estada a l'escola, gaudeixen del viatge final de curs.

 

HORARIS

El calendari escolar és el que el Departament estableix per a cada curs.

• El curs té 35 setmanes lectives de 32 hores cadascuna.

• L'horari lectiu setmanal és el següent: Dilluns, dimarts, dimecres i dijous: 8h-13h30' (matí) i 15h-17h (tarda) i Divendres: 8h-12h30'.

• De les 32 hores setmanals hi ha 30 hores, que són les prescrites per la llei, més dues hores extra (anomenades hores complementàries) que el centre ofereix com a extra.

• La sessió de classe és de 60 minuts, en els quals s'inclou el canvi de classe.